Algemene voorwaarden Werving & Selectie

Artikel 1 Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tot bemiddeling die
door een opdrachtgever met Staffchain BV worden gesloten uit hoofde waarvan STAFFCHAIN als opdrachtnemer aan opdrachtgever een kandidaat of meerdere kandidaten voordraagt ter vervulling van een bij de opdrachtgever bestaande behoefte aan een permanente plaatsing van een kandidaat. Het is STAFFCHAIN toegestaan om van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken te maken.

Artikel 2 Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd:
Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat.
Bruto jaarsalaris: het bruto jaarsalaris is inclusief vakantiegeld en (indien van toepassing)
13e maand.
Honorarium: de vergoeding aan STAFFCHAIN voor de bemiddeling, opdrachtbegeleiding en
afwikkeling van de werving en selectieopdracht.
Kandidaat: de persoon die na selectie door STAFFCHAIN wordt voorgedragen aan de
Opdrachtgever.
Opdrachtbevestiging: de schriftelijke vastlegging van de werkwijze waarop de werving en
selectieopdracht door STAFFCHAIN wordt uitgevoerd, de functie waarop de opdracht betrekking
heeft, afspraken m.b.t. publicatie vacature op vacaturesites, het afgesproken Honorarium en
eventuele overige gegevens en verplichtingen.
Opdrachtgever: diegene die aan STAFFCHAIN een opdracht heeft gegeven zoals in artikel 1
omschreven.
Werving en selectieopdracht: de opdracht waarbij STAFFCHAIN ten behoeve van indiensttreding
(of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling) voor een opdrachtgever één of meerdere
Kandidaten selecteert en deze(n) mondeling of schriftelijk bij opdrachtgever introduceert.

Artikel 3 Algemeen

1. Een Werving en Selectieopdracht eindigt door succesvolle vervulling van de werving en
selectieopdracht of door intrekking door opdrachtgever dan wel STAFFCHAIN.
2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door STAFFCHAIN voorgestelde
kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STAFFCHAIN aan derden
bekend te maken.
Staffchain
Postbus 6009, 4000 HA Tiel
Tel: 085 – 902 21 00

Artikel 4 Informatieplicht Opdrachtgever

De Opdrachtgever is verplicht om alle informatie aan STAFFCHAIN te geven die STAFFCHAIN
redelijkerwijs nodig heeft om naar behoren haar werving en selectieopdracht uit te voeren en
één of meer Kandidaten voor de opdrachtgever te selecteren.

Artikel 5 Honorarium

1. STAFFCHAIN werkt op basis met een vast Honorarium per Werving en selectieopdracht. Het
honorarium wordt contractueel vastgelegd in de Opdrachtbevestiging.
2. Het volledige Honorarium is verschuldigd in geval van succesvolle vervulling, waaronder
wordt verstaan ondertekening van de arbeidsovereenkomst door de door STAFFCHAIN
aangedragen kandidaat, eventueel op de wijze als bepaald in lid 6.
3. Het Honorarium is het volgende vaste percentage van het Bruto jaarsalaris:
20% (alle bedragen zijn exclusief BTW).
4. De facturatie vindt plaats na acceptatie van de Arbeidsovereenkomst door de kandidaat.
5. Opdrachtgever is gehouden om binnen 14 dagen na een daartoe gedaan verzoek aan
STAFFCHAIN de inkomensgegevens te verstrekken, noodzakelijk voor de bepaling van het
honorarium evenals de startdatum van de door STAFFCHAIN geselecteerde kandidaat.
6. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is STAFFCHAIN gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris te schatten en conform die schatting het honorarium te factureren.
7. Onder een succesvolle vervulling van opdracht wordt eveneens begrepen het geval dat
een door STAFFCHAIN aan opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen twaalf maanden na die introductie in dienst treedt en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming. Tenzij opdrachtgever terzake vooraf een nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het honorarium eveneens verschuldigd indien de door STAFFCHAIN geïntroduceerde Kandidaat bij opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn.

Artikel 6 Betalingstermijn en incassokosten

De betalingstermijn van door STAFFCHAIN ingezonden facturen bedraagt veertien (14) dagen na
factuurdatum.

Artikel 7 Garantie

Als de kandidaat binnen de eerste maand wordt opgezegd wegens slecht functioneren, zal
STAFFCHAIN kosteloos een nieuwe kandidaat zoeken. Uitzonderingen op de garantieregeling
zijn: reorganisatie, overnames en andere onvoorziene omstandigheden waardoor de functie
komt te vervallen of de kandidaat niet meer in dienst kan blijven.
Staffchain BV
Postbus 6009, 4000 HA Tiel
Tel: 085 – 902 21 00

Artikel 8 Selectie Kandidaat

STAFFCHAIN is geheel vrij in de wijze waarop zij de aan de opdrachtgever voor te dragen
kandidaat selecteert. In dat kader is STAFFCHAIN niet verplicht om aan kandidaten persoonlijke
of zakelijke referenties te vragen teneinde informatie te verzamelen omtrent het
arbeidsverleden en/of persoonlijke verleden van de kandidaat. Evenmin zal STAFFCHAIN actief
enige informatie verzamelen betreffende het arbeidsongeschiktheidsverleden en/of de
actuele medische gesteldheid van de kandidaat.

Artikel 9 Referenties Kandidaat

Indien de kandidaat vrijwillig referenties aan STAFFCHAIN opgeeft, dan is STAFFCHAIN niet verplicht
om die referenties te benaderen en hen te vragen nadere informatie te geven omtrent de
kandidaat. De eventueel van de referenties en/of de kandidaat verkregen informatie
betreffende het arbeidsverleden en/of persoonlijk verleden van de kandidaat zal door
STAFFCHAIN niet op juistheid worden gecontroleerd zodat STAFFCHAIN geen enkele
verantwoordelijkheid aanvaardt voor de juistheid van de informatie die STAFFCHAIN gekregen
heeft. Evenmin is STAFFCHAIN verplicht om die informatie aan de opdrachtgever door te geven.
STAFFCHAIN is volledig zelfstandig bevoegd om te beslissen welke informatie zij aan de
opdrachtgever ter beschikking stelt.

Artikel 10 Informatie

Voor zover de kandidaat zelf informatie aan STAFFCHAIN geeft omtrent
arbeidsongeschiktheidsverleden, huidige medische gesteldheid, arbeidsvoorwaarden bij
vorige of huidige werkgever, naam en adresgegevens van huidige en vorige werkgever(s),
omstandigheden onder welke vorige arbeidsovereenkomsten zijn beëindigd, strafblad,
werkvergunning, opleidingen en diploma’s, is STAFFCHAIN niet verplicht om die informatie op
juistheid te controleren zodat STAFFCHAIN ten aanzien van de juistheid van deze informatie
geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt. Ook ten aanzien van deze informatie is
STAFFCHAIN volledig zelfstandig bevoegd om te beslissen welke informatie zij aan de
opdrachtgever ter beschikking stelt.

Artikel 11 Inspanningsverbintenis

STAFFCHAIN is gehouden zich in te spannen geschikte kandidaten te werven en te selecteren
ten behoeve van indiensttreding bij opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door
STAFFCHAIN geselecteerde kandidaat een Arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de
inhoud van deze arbeidsovereenkomst, is opdrachtgever verantwoordelijk. Opdrachtgever
aanvaardt dat STAFFCHAIN op geen enkele wijze aansprakelijk is voor tekortkomingen van,
en/of schade veroorzaakt door kandidaten die STAFFCHAIN heeft geselecteerd.
Staffchain BV
Postbus 6009, 4000 HA Tiel
Tel: 085 – 902 21 00

Artikel 12 Aansprakelijkheid

Voordrachten van kandidaten komen tot stand naar beste inzichten en conform de normen
van goed vakmanschap; STAFFCHAIN gaat er daarbij vanuit dat de inlichtingen die de
kandidaten over zichzelf verstrekken of die van referenten over hen zijn verkregen, juist zijn.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. STAFFCHAIN
sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten - daaronder
begrepen gevolgschade van kandidaten, die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering bij
opdrachtgever in dienst zijn getreden.

Artikel 13 Rechts- en rechterskeuze

Op de overeenkomsten van opdracht, alsmede op de daarvan deel uitmakende Algemene
Voorwaarden, is Nederlands rechts van toepassing. Ten behoeve van STAFFCHAIN wordt de
arrondissementsrechtbank te Arnhem aangewezen als de rechter die uitsluitend bevoegd is
kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met, de
werving en selectieopdracht en de daarvan deel uitmakende Algemene Voorwaarden.