Algemene voorwaarden De Ondernemingswaarde BV h.o.d.n. Staffchain

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten (zowel mondeling, schriftelijk als digitaal, via internet of een vergelijkbaar medium, tot uitdrukking gebracht) welke betrekking hebben op te verrichten diensten, met name het bieden van maatwerk op het gebied van werven en/of selecteren van kandidaten, door Staffchain aan opdrachtgevers.
1.2 Toepasselijkheid van eventueel door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, indien en voor zover zij door Staffchain schriftelijk of middels digitale kanalen zijn bevestigd.

Artikel 2. Definities

2.1 Opdrachtgever: de partij voor wie Staffchain de uit te voeren diensten verricht.
2.2 Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door bemiddeling van Staffchain voorgesteld gaat worden bij de opdrachtgever.
2.3 Opdracht: de opdracht (in welke vorm dan ook) die opdrachtgever aan Staffchain geeft met betrekking tot het werven en/of selecteren van kandidaten. Uitgevoerd door een op maat gemaakte werving en/ of selectie opdracht doormiddel van een vacaturepakket of een volledige uitbesteding.
2.4 Overeenkomst: schriftelijke overeenkomst, waarin de voorwaarden van de uitvoering van de opdracht zijn neergelegd. Deze overeenkomst is een door opdrachtgever en Staffchain ondertekende offerte (of akkoord via mail).
2.5 Tarieven: de vergoeding aan Staffchain voor een vacaturepakket, bemiddeling, opdrachtbegeleiding en afwikkeling van de werving en selectieopdracht.
2.6 Jigler B.V. (P services): onze partner voor uitzenden en detacheren, deze partij zal bij keuze door opdrachtgever voor uitzenden of detacheren, de juridische werkgever worden van de kandidaat.
Jigler B.V. (P services) heeft eigen algemene voorwaarden.

Artikel 3. Vrijblijvendheid van aanbiedingen/totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Offertes van Staffchain zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na dagtekening van de offerte; Staffchain is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding ervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. 
3.2 De overeenkomst tussen opdrachtgever en Staffchain komt tot stand, doordat Staffchain een door opdrachtgever verstrekte opdracht aanvaardt. Deze overeenkomst is een door opdrachtgever en Staffchain ondertekende offerte (of akkoord via mail).
3.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Staffchain het recht om een deel of het geheel van de overeengekomen werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
3.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat aan alle condities waarvan Staffchain aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, is voldaan. 

Artikel 4. Tarieven

Vacaturepakketten:
4.1 De tarieven vacaturepakketten die Staffchain aanbiedt op Staffchain.nl zijn exclusief BTW.
4.2 Vacaturepakketten kunnen ook op maat gemaakt worden, dit resulteert in aangepaste tarieven.
4.3 Te betalen bedragen moeten altijd worden voldaan binnen 14 dagen, resultaat van de opdracht heeft hier geen invloed op.
4.4 De betaling wordt direct voldaan via de website, via iDEAL. Indien dit geen mogelijkheid is, kan bedrag worden overgemaakt na ontvangst factuur.

Abonnementen:
4.5 Tarieven voor abonnementen die Staffchain aanbiedt op Staffchain.nl zijn exclusief BTW.
4.6 Abonnementen kunnen ook op maat gemaakt worden, dit resulteert in aangepaste tarieven.
4.7 Te betalen bedragen moeten na ontvangst factuur altijd worden voldaan binnen 14 dagen, resultaat van de opdracht heeft hier geen invloed op.
4.8 Betalingsmoment kan bij abonnementen per maand of eenmalig per jaar, dit wordt vooraf vastgelegd.

Uitzenden & Detacheren:
4.9 Tarieven voor uitzenden en detacheren (uurtarieven) zijn exclusief BTW.
4.10 Vanuit Staffchain wordt er een opdrachtbevestiging gestuurd om de opdracht uitzenden/ detacheren te bevestigen.
4.11 De basis omrekenfactor is vastgelegd in de overeenkomst (offerte), bepaalde factoren *** kunnen resulteren in een hoger uurtarief.
4.12 *** De aangestelde kandidaat heeft recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden die gelden voor werknemers in een gelijkwaardige functie in dienst bij opdrachtgever.
(o.a. uurtarief , ADV, meer dan 25 vakantiedagen, toeslagen, reiskosten, 13e maand, bonusregelingen en cao verhogingen)
4.13 *** Pensioenopbouw zal na 26 gewerkte weken worden doorbelast in het uurtarief of de uitzendkracht heeft al pensioenopbouw, dan zal deze vanaf dag 1 al ingaan.
4.14 De wettelijke transitievergoeding is niet opgenomen in het uurtarief en zal achteraf los gefactureerd worden, niet van toepassing als de kandidaat wordt overgenomen door de opdrachtgever.
4.15 Er geldt een vrije overname na 1040 gewerkte uren (of anders overeengekomen met Staffchain).
4.16 Bij overname eerder dan de minimale inleentermijn van 1040 uur, geldt een vergoedingspercentage van 25% van het uurtarief vermenigvuldigd met het saldo van 1040 uur minus de tot dan toe gewerkte uren.
4.17 Te betalen bedragen moeten altijd worden voldaan binnen 30 dagen.
4.18 De facturatie, uren accordering zal via onze partner Jigler B.V. (P services) plaatsvinden.

Volledige uitbesteding:
4.19 Alle tarieven voor volledige uitbesteding zijn exclusief BTW.
4.20 Staffchain werkt op basis van een vast tarief (met aanbetaling) voor een volledige uitbesteding. Het tarief wordt contractueel vastgelegd in de overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen.
4.21 Het tarief voor het onderdeel volledige uitbesteding is uitsluitend verschuldigd in geval van een succesvolle vervulling, waaronder wordt verstaan een akkoord op het arbeidsvoorwaardelijk voorstel door de door Staffchain aangedragen kandidaat.
4.22 Als er geen akkoord arbeidsvoorwaardelijk voorstel plaatsvindt, dan blijft de aanbetaling ten aller tijden verschuldigd.
4.23 Het tarief voor de volledige uitbesteding wordt berekend over het totale fulltime bruto jaarsalaris (ongeacht het aantal uur) inclusief vaste emolumenten (indien van toepassing 13e maand en auto van de zaak). Minus de reeds betaalde aanbetaling.
4.24 Een opzegging binnen de proeftijd betekent een kosteloze her-bemiddeling waarbij de factuur te allen tijde binnen de betalingstermijn verschuldigd blijft. Zit er een verschil tussen het tarief die al gefactureerd is en het tarief van de her-bemiddeling? Dan wordt dit verschil nog wel gefactureerd.
4.25 Opdrachtgever is gehouden om binnen 14 dagen na een daartoe gedaan verzoek aan Staffchain de inkomensgegevens te verstrekken, noodzakelijk voor de bepaling van het tarief evenals de startdatum van de door Staffchain geselecteerde kandidaat.
4.26 Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is Staffchain gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris te schatten en conform die schatting het tarief te factureren.
4.27 Onder een succesvolle vervulling van opdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door Staffchain aan opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen twaalf maanden na die introductie in dienst treedt en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming. Tenzij opdrachtgever terzake vooraf een nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het tarief eveneens verschuldigd indien de door Staffchain geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn.
4.28 Het te betalen tarief moet altijd worden voldaan binnen 14 dagen, na een akkoord op het arbeidsvoorwaardelijk voorstel door de door Staffchain aangedragen kandidaat.

Artikel 5. Betaling

5.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn.
5.2 Betaling dient te geschieden doormiddel van overmaking ten gunste van een door Staffchain aan te wijzen bank- en/of girorekening. Voor de vacaturepakketten gaat de betaling via iDEAL. Voor uitzenden en detacheren zal de betaling plaatsvinden via onze partner Jigler B.V. (P services).
5.3 Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven.

Artikel 6. Selectie Kandidaat

6.1 Staffchain is geheel vrij in de wijze waarop zij de aan de opdrachtgever voor te dragen kandidaat selecteert.
6.2 Staffchain niet verplicht om aan kandidaten persoonlijke of zakelijke referenties te vragen teneinde informatie te verzamelen omtrent het arbeidsverleden en/of persoonlijke verleden van de kandidaat.
6.3 Staffchain zal niet actief enige informatie verzamelen betreffende het arbeidsongeschiktheidsverleden en/of de actuele medische gesteldheid van de kandidaat.

Artikel 7. Referenties Kandidaat

7.1 Indien de kandidaat vrijwillig referenties aan Staffchain opgeeft, dan is Staffchain niet verplicht om die referenties te benaderen en hen te vragen nadere informatie te geven omtrent de kandidaat. 7.2 De eventueel van de referenties en/of de kandidaat verkregen informatie betreffende het arbeidsverleden en/of persoonlijk verleden van de kandidaat zal door Staffchain niet op juistheid worden gecontroleerd zodat Staffchain geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor de juistheid van de informatie die Staffchain gekregen heeft. Evenmin is Staffchain verplicht om die informatie aan de opdrachtgever door te geven.
7.3 Staffchain is volledig zelfstandig bevoegd om te beslissen welke informatie zij aan de opdrachtgever ter beschikking stelt.

Artikel 8. Informatie

8.1 Voor zover de kandidaat zelf informatie aan Staffchain geeft omtrent arbeidsongeschiktheidsverleden, huidige medische gesteldheid, arbeidsvoorwaarden bij vorige of huidige werkgever, naam en adresgegevens van huidige en vorige werkgever(s), omstandigheden onder welke vorige arbeidsovereenkomsten zijn beëindigd, strafblad, werkvergunning, opleidingen en diploma’s, is Staffchain niet verplicht om die informatie op juistheid te controleren zodat Staffchain ten aanzien van de juistheid van deze informatie geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt.
8.2 Ook ten aanzien van deze informatie is Staffchain volledig zelfstandig bevoegd om te beslissen welke informatie zij aan de opdrachtgever ter beschikking stelt.

Artikel 9. Bescherming en Privacy

9.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij binnen hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
9.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door Staffchain voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Staffchain aan derden bekend te maken. 

Artikel 10. Inspanningsverbintenis

10.1 Staffchain is gehouden zich in te spannen geschikte kandidaten te werven en/of te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij opdrachtgever of voor uitzenden/ detacheren.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Voordrachten van kandidaten komen tot stand naar beste inzichten en conform de normen van goed vakmanschap; Staffchain gaat er daarbij vanuit dat de inlichtingen die de kandidaten over zichzelf verstrekken of die van referenten over hen zijn verkregen, juist zijn. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. Staffchain is niet aansprakelijk als door haar geselecteerde kandidaten niet blijken te voldoen aan de verwachting van opdrachtgever.
11.2 Staffchain draagt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade uit welken hoofde dan ook die door haar bemiddeling in dienst getreden kandidaten veroorzaken aan opdrachtgever, zijn bedrijf of aan derden.
11.3 Opdrachtgever zal Staffchain te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken ten opzichte van Staffchain eventueel ingesteld wegens de niet nakoming van de verplichtingen zoals neergelegd in art. 7:658 BW.

Artikel 12. Verantwoordelijkheid opdrachtgever

12.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor leiding en toezicht voor aan haar door Staffchain voorgestelde kandidaten en voor het ter beschikking stellen van de benodigde middelen om de functie naar behoren uit te kunnen oefenen. Voorts is opdrachtgever verantwoordelijk voor al hetgeen van een werkgever verwacht wordt op basis van wet- en regelgeving. Enige aansprakelijkheid voor Staffchain is daarbij uitgesloten.
12.2 Voor de beslissing om met een door Staffchain geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, is opdrachtgever verantwoordelijk

Artikel 13. Wijziging

13.1 Staffchain behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra Staffchain opdrachtgever in kennis heeft gesteld.

Artikel 14. Rechts- en rechterskeuze

14.1 Op de overeenkomsten van opdracht, alsmede op de daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden, is Nederlands rechts van toepassing.
41.2 Ten behoeve van Staffchain wordt de arrondissementsrechtbank te Arnhem aangewezen als de rechter die uitsluitend bevoegd is kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met, de werving en selectieopdracht en de daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden.